Copyright

 
Upphovsrättslagen 7Kap, 53§ 

Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap knutna upphovsrätten eller som strider mot föreskrift enligt 41§ andra stycket eller mot 50§, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år.


Samtligt innehåll på SPMP (Svenska Polismäns Minnesportal) är skyddat av upphovsrättslagen. Detta innebär att du inte får kopiera innehållet på sidan utan ett skriftligt tillstånd från SPMP.

Skicka ett E-mail till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it om du vill använda informationen på sidan. SPMP är tillmötesgående gällande begäran om användade av informationen men med tanke på att det är känslig information som hanteras vill SPMP ha någon form av kontroll över hur och var den publiceras.


[Excerpt from Swedish copyright law]

All content on SPMP (Swedish Policemen's Memorial Page) are protected by Copyright laws. This means that you cannot copy the contents of these pages without a written permit from SPMP.

Send an E-mail to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it if you want to use the contents on these pages. SPMP is generally compliant when it comes to these requests but considering that we handle sensetive information SPMP wants to retain some control over how, when and where it is published.

Last Updated on Sunday, 27 April 2008 23:20